ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО»

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК

 

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає та випробовує простi вузли i механiзми устаткування, агрегатiв та машин. Ремонтує просте устаткування, агрегати i машини, а також середньої складностi пiд керiвництвом слюсаря вищої квалiфiкацiї. Виконує слюсарне оброблення деталей за 12–14-м квалiтетами (5–7-м класами точностI). Промиває, чистить, змащує деталi та знiмає заливання. Виконує роботи з застосуванням пневматичних, електричних iнструментiв та на свердлильних верстатах. Шабрує деталi за допомогою механiзованого iнструменту. Виготовляє простi пристрої для ремонту i складання.

Повинен знати: основнi заходи виконання робiт з розбирання, ремонту та складання простих вузлiв i механiзмiв, устаткування, агрегатiв та машин; призначення та правила застосування слюсарного та контрольно-вимiрювального iнструменту; основнi механiчнi властивостi оброблюваних матерiалiв; основнi поняття про допуски i посадки, квалiтети i параметри шорсткостi; найменування, маркування i правила застосування мастил, мийних речовин, металiв.

Квалiфiкацiйнi вимоги.Повна загальна середня освiта та професiйна пiдготовка на виробництвi, без вимог до стажу роботи.

 

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає та випробовує середньої складностi вузли та механiзми устаткування, агрегатiв i машин. Ремонтує, регулює та випробовує середньої складностi устаткування, агрегати i машини, а також складне пiд керiвництвом слюсаря вищої квалiфiкацiї. Виконує слюсарне оброблення деталей за 11–12-м квалiтетами (4–5-м класами точностI). Ремонтує футероване устаткування та устаткування, яке виготовлене з захисних матерiалiв та феросилiцiю. Розбирає, складає та ущiльнює фаолiтову та керамiчну апаратуру i комунiкацiї. Виготовляє пристрої середньої складностi для ремонту i складання. Виконує такелажнi роботи пiд час перемiщення вантажiв за допомогою простих вантажопiдiймальних засобiв i механiзмiв, якими керують з пiдлоги.

Повинен знати:будову устаткування, яке ремонтує; призначення та взаємодiю основних вузлiв i механiзмiв; технологiчну послiдовнiсть розбирання, ремонту i складання устаткування, агрегатiв i машин; технiчнi умови на випробування, регулювання та приймання вузлiв та механiзмiв; основнi властивостi матерiалiв, якi обробляє; будову унiверсальних пристроїв та середньої складностi контрольно-вимiрювального iнструменту; допуски i посадки, квалiтети i параметри шорсткостi; правила стропування, пiдiймання, перемiщення вантажiв; правила експлуатацiї вантажопiдiймальних засобiв i механiзмiв, якими керують з пiдлоги.

Квалiфiкацiйнi вимоги.Повна загальна середня освiта та професiйно-технiчна освiта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освiта та професiйна пiдготовка на виробництвi. Пiдвищення квалiфiкацiї та стаж роботи за професiєю слюсаря-ремонтника 2 розряду — не менше 1 року.

 

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає та випробовує складнi i особливо складнi вузли та механiзми. Ремонтує, монтує, демонтує, випробовує, регулює, налагоджує складне устаткування, агрегати i машини та здає пiсля ремонту. Виконує слюсарне оброблення деталей i вузлiв за 7–10-м квалiтетами (2–3-м класами точностI). Виготовляє складнi пристрої для ремонту i монтажу. Складає дефекти вiдомостi на ремонт. Виконує такелажнi роботи з застосуванням пiдiймально-транспортних механiзмiв i спецiальних пристроїв.

Повинен знати: будову устаткування, агрегатiв i машин, якi ремонтує; правила регулювання машин; способи усування дефектiв в процесi ремонту, складання та випробування устаткування, агрегатiв i машин; будову, призначення i правила застосування складного контрольно-вимiрювального iнструменту; конструкцiю унiверсальних i спецiальних пристроїв; способи розмiчання та оброблення нескладних рiзних деталей; систему допускiв i посадок, квалiтетiв i параметрiв шорсткостi; властивостi кислототривких i iнших сплавiв; основнi положення планово-запобiжного ремонту устаткування.

Квалiфiкацiйнi вимоги. Професiйно-технiчна освiта. Пiдвищення квалiфiкацiї та стаж роботи за професiєю слюсаря-ремонтника 3 розряду — не менше 1 року.

 

 

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ

 

 

2-й розряд

 

Завдання та обов’язки. Прихвачує деталi, вироби i конструкцiї у всiх просторових положеннях зварного шва. Виконує ручне дугове i плазмове зварювання простих деталей в нижньому i вертикальному положеннi зварного шва, наплавляє простi невiдповiдальнi деталi. Готує вироби i вузли пiд зварювання i зачищає шви пiсля зварювання. Забезпечує захист зворотного боку зварного шва в процесi зварювання в захисному газi. Нагрiває вироби i деталi перед зварюванням. Читає простi креслення.

 

Повинен знати: основнi вiдомостi про будову i принцип дiї електрозварювальних машин i апаратiв для дугового зварювання змiнного i постiйного струму, якi застосовує в роботi; способи i основнi прийоми прихвачування; форми оброблення шва пiд зварювання; будову балонiв, їх колiр i правила поводження з ними; основи знань про зварювання в захисному газi i правила забезпечення захисту пiд час зварювання; правила обслуговування електрозварювальних апаратiв; види зварних з’єднань i швiв; пiдготовку кромок виробiв для зварювання; типи обробок та позначення зварних швiв на кресленнях; основнi властивостi електродiв, якi застосовує, та металу i сплавiв, що зварює; призначення i умови застосування контрольно-вимiрювальних приладiв; причини виникнення дефектiв пiд час зварювання i способи їх запобiгання; будову пальникiв для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газi.

 

Квалiфiкацiйнi вимоги. Повна загальна середня освiта та професiйна пiдготовка на виробництвi, без вимог до стажу роботи.

 

 

3-й розряд

 

Завдання та обов’язки. Виконує ручне дугове i плазмове зварювання середньої складностi деталей, вузлiв i конструкцiй з вуглецевих сталей i простих деталей з конструкцiйних сталей, кольорових металiв i сплавiв у всiх просторових положеннях зварного шва, крiм стельового. Виконує ручне дугове кисневе рiзання, стругання деталей середньої складностi з маловуглецевих, легованих, спецiальних сталей, чавуну i кольорових металiв в рiзних положеннях. Наплавляє спрацьованi простi iнструменти, деталi з вуглецевих та конструкцiйних сталей.

 

Повинен знати: будову електрозварювальних машин та зварювальних камер, якi застосовує; вимоги до зварного шва та поверхонь пiсля кисневого рiзання (стругання); вимоги i значення обмазок електродiв; основнi види контролю зварних швiв; способи пiдбирання марок електродiв залежно вiд марок сталi; причини виникнення внутрiшнiх напруг i деформацiй в виробах, якi зварює, та заходи їх запобiгання.

 

Квалiфiкацiйнi вимоги.Повна загальна середня освiта та професiйно-технiчна освiта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освiта та професiйна пiдготовка на виробництвi. Пiдвищення квалiфiкацiї та стаж роботи за професiєю електрозварника ручного зварювання 2 розряду — не менше 1 року.

 

 

4-й розряд

 

Завдання та обов’язки. Виконує ручне дугове i плазмове зварювання середньої складностi деталей апаратiв, вузлiв, конструкцiй i трубопроводiв з конструкцiйних сталей, чавуну, кольорових металiв i сплавiв i складних деталей, вузлiв, конструкцiй та трубопроводiв з вуглецевих сталей у всiх просторових положеннях зварного шва. Виконує кисневе рiзання (стругання) складних вiдповiдальних деталей з високовуглецевих, спецiальних сталей, чавуну i кольорових металiв, зварює конструкцiї з чавуну. Наплавляє нагрiтi балони i труби, дефекти деталей машин, механiзмiв i конструкцiй. Наплавляє складнi деталi, вузли i складнi iнструменти. Читає креслення складних зварних металоконструкцiї

 

Повинен знати: будову складної електрозварювальної апаратури; особливостi зварювання та дугового рiзання на постiйному i змiнному струмi; технологiю зварювання виробiв в камерах з атмосферою, яка контролюється; основнi закони електротехнiки в межах роботи, яку виконує; способи випробування зварних швiв; види дефектiв в зварних швах i методи їх запобiгання; принцип пiдбирання режиму зварювання за приладами; марки i типи електродiв; механiчнi властивостi металiв, якi зварює.

 

Квалiфiкацiйнi вимоги. Професiйно-технiчна освiта. Пiдвищення квалiфiкацiї та стаж роботи за професiєю електрозварника ручного зварювання 3 розряду — не менше 1 року.

 

КОНТАКТИ

  • 40016, м.Суми, пр-т. Свободи, 38
  • (0542) 78-99-92
  • (0542) 78-99-90 
  • email: shtc-pto@ukr.net
  • моб: 066-290-47-45

До нас можна доїхати: 

  • маршрутними таксі № 2, 17а, 21, 51, 52, 53 
  • тролейбус №15, 15а